Algemene voorwaarden

KRAFTMEISTER waardeert uw belanstelling in het bedrijf en de producten. We willen u vragen en stimuleren deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website gebruikt. Als u de website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze voorwaarden.

Algemeen

Deze website en eventuele subwebsites ervan (samen de website genoemd) worden gepubliceerd en onderhouden door SPR Retail BV/KRAFTMEISTER of bedrijven, dochterondernemingen of filialen ervan (samen KRAFTMEISTER). Uw gebruik van de website is onderhevig aan een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en KRAFTMEISTER (de Overeenkomst). Hieronder volgen de voorwaarden van de overeenkomst (de Voorwaarden). Door gebruik van deze website geeft u aan dat u de voorwaarden en alle bijbehorende documenten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat. Het is belangrijk dat u ze zorgvuldig leest. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en alle bijbehorende documenten, is het niet toegestaan de website te gebruiken.

Licentie

Onder de voorwaarden in deze overeenkomst geeft KRAFTMEISTER u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht van toegang, gebruik en weergave van deze website en de materialen op de website. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken. KRAFTMEISTER geeft u toestemming om de informatie (Materialen) op de website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commercile gebruik te bekijken en te downloaden, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld in de SPR Retail BV Social Media Newsroom. Deze toestemming is geen overdracht van titel met betrekking tot de materialen en kopien van de materialen, en is onderhevig aan de volgende beperkingen: 1) op alle kopien van de gedownloade materialen gelden alle copyright en andere eigendomsvermeldingen in de materialen; 2) u mag de materialen op geen enkele manier aanpassen of in het openbaar weergeven, uitvoeren of verspreiden, of op een andere manier gebruiken of bekendmaken voor openbare of commercile doeleinden; en 3) u mag de materialen niet overdragen aan anderen, tenzij u de verplichtingen onder deze voorwaarden vermeldt en zij daarmee akkoord gaan. U gaat ermee akkoord dat u zich aan alle voorwaarden en aanvullende beperkingen die op de website worden weergegeven moet houden, ook aan eventuele nieuwe of gewijzigde voorwaarden en/of beperkingen, aangezien de website regelmatig wordt bijgewerkt.

Garanties voor de gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en beleid voor de website. U gaat ermee akkoord dat u de site niet gebruikt om: (a) spam of ongevraagde communicaties te versturen; (b) u voor te doen als KRAFTMEISTER of iemand anders, of om derden toe te staan zich als u voor te doen; (c) koptekst te vervalsen of identificerende elementen op een andere manier te manipuleren om de oorsprong van de inhoud die via deze website worden overgedragen te verbergen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen; (e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om de website te gebruiken; (f) deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving; (g) materiaal te versturen of over te dragen dat op welke manier ook een inbreuk vormt op de rechten van anderen of dat illegaal, grof, lasterlijk, vulgair of op andere manier aanstootgevend is of die reclame of offertes met betrekking tot producten of diensten bevatten of (h) persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan tenzij nadrukkelijk toegestaan door deze gebruikers.

Privacy

U vindt meer informatie over de privacyprocedures en het verzamelen en afhandelen van persoonlijke informatie door KRAFTMEISTER in het Privacybeleid van KRAFTMEISTER. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens en persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met hetprivacybeleid van KRAFTMEISTER.

Wijzigingen

KRAFTMEISTER behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze overeenkomst te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, zowel geheel als gedeeltelijk, op elk moment en zonder kennisgeving vooraf. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn effectief zodra ze op de website worden vermeld. Wanneer u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Rechten van intellectuele eigendommen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten van intellectuele eigendommen (inclusief maar niet beperkt tot copyright, patenten, knowhow, vertrouwelijke informatie, databaserechten en rechten op handelsmerken en designs, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) op de website bij KRAFTMEISTER of de licentiehouders liggen. Alle goodwill en rechten van intellectuele eigendom die ontstaan door het gebruik van dergelijke rechten van intellectuele eigendom van KRAFTMEISTER zijn van KRAFTMEISTER. Op deze website, inclusief alle materialen, rust copyright (auteursecht) en de website wordt beschermd door wereldwijde wet- en regelgeving op het gebied van copyright (auteursrecht) inclusief bepalingen van verdragen. U gaat ermee akkoord dat u alle wereldwijde wet- en regelgeving op het gebied van copyright (auteursrecht) naleeft bij het gebruik van deze website, inclusief alle materialen, en dat u het niet-geautoriseerd kopiren van de materialen voorkomt. KRAFTMEISTER verleent geen nadrukkelijke of impliciete rechten aan u onder wet- of regelgeving voor patenten, designs (modellen), handelsmerken, copyrights (auteursrechten) of handelsgeheimen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, en niets in deze voorwaarden geeft u hiertoe het recht, de handelsmerken, handelsnamen, servicemerktekens, logos, domeinnamen of andere opvallende merkkenmerken van KRAFTMEISTER niet gebruikt, tenzij ze nadrukkelijk worden vermeld in de Lijst met handelsmerken van KRAFTMEISTER. Let wel dat informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideen of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen worden beschouwd. Door het insturen van informatie of materiaal, behalve in een verklaring met patentinformatie, zoals beschreven in het SPR Retail BV Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideen, verleent u KRAFTMEISTER een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat KRAFTMEISTER vrij is om eventuele ideen, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel ook toestuurt te gebruiken. Ga voor meer informatie naar SPR Retail BV Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideen.

Software

Software die vanaf deze website (de Software) beschikbaar is om te downloaden, is afkomstig van KRAFTMEISTER en/of haar leveranciers en daarop is de bescherming van copyright (auteursrechten) van toepassing. Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, voor zover aanwezig, die bij de software wordt geleverd (Licentieovereenkomst). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst is, kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. ZONDER BEPERKING OP HET VOORGAANDE IS HET KOPIREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN. OP DE SOFTWARE WORDT GARANTIE GEGEVEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, ALLEEN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE VOOR ZOVER GARANTIE IS GEGEVEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST SPR RETAIL BV ELKE GARANTIE EN VOORWAARDE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK.

Andere websites

Voor uw gemak kan de website koppelingen naar websites op internet bevatten die in eigendom zijn van, en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. KRAFTMEISTER doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is KRAFTMEISTER verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de website

Alle koppelingen naar de website moeten schriftelijk door KRAFTMEISTER worden goedgekeurd, behalve dat KRAFTMEISTER toestemming verleent naar koppelingen waarin: (i) de koppeling alleen tekst bevat met alleen de naam KRAFTMEISTER en geen eigen handelsmerken van KRAFTMEISTER of licentiehouders; (ii) de koppeling alleen verwijst naar www.Kraftmeister.com en niet naar onderliggende paginas; (iii) de koppeling, bij activering door een gebruiker, de pagina op een volledig scherm weergeeft, in een volledig bruikbaar en navigeer baar browservenster en niet binnen een frame op de gekoppelde website; en (iv) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de koppelingen niet het verkeerde idee creren dat een entiteit of de activiteiten of producten ervan behoren bij of worden gesponsord door KRAFTMEISTER noch goodwill schaden of afzwakken die behoort bij de naam en de handelsmerken van KRAFTMEISTER of de bedrijven, dochterondernemingen of filialen daarvan. KRAFTMEISTER behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garantie

Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt KRAFTMEISTER hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. SPR RETAIL BV BIEDT GEEN GARANTIE OP DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT HET VERTROUWEN OP DERGELIJKE MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMOS OF INFORMATIE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD AS IS EN AS AVAILABLE. SPR RETAIL BV WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET MAKEN VAN INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN AF. KRAFTMEISTER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. KRAFTMEISTER GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR KRAFTMEISTER ZIJN VERZONDEN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIE EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN. Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen naar producten, diensten, etc. van KRAFTMEISTER bevatten, die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat KRAFTMEISTER van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. KRAFTMEISTER behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS KRAFTMEISTER AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS KRAFTMEISTER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN AANVULLING OP DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS KRAFTMEISTER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE DEFECTEN, OF HET NIET TIJDIG PLAATSEN VAN, OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Rechterlijke bevoegdheid

Deze website wordt verzorgd, bewerkt en beheerd door KRAFTMEISTER vanuit het kantoor in Nederland. KRAFTMEISTER stelt niet dat de materialen op deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Nederland. Toegang tot de website vanuit landen waar de inhoud van de website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze website vanuit locaties buiten Nederland hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wet- en regelgeving. Deze overeenkomst valt onder de wet- en regelgeving van het Koninkrijk der Nederland, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten.

Voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2018